Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Komisja Budżetu, Mienia Komunalnego

1. Leszek Dębek             - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Zawistowski   - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Zdzisław Biszewski
4. Marzenna Dębowiak
5. Józef Jagiełło
6. Arkadiusz Murawski
7. Zbigniew Nietubyć
8. Leszek Siwek

Do zadań Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego należy w szczególności rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:

1) budżetem gminy, Wieloletnią Prognozą Finansową  oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;
2) podatkami i opłatami lokalnymi;
3) zmianami WPF i zmianami w budżecie gminy;
4) procedurą uchwalania budżetu gminy;
5) zaciąganiem długoterminowych kredytów i pożyczek;
6) sprawami majątkowymi gminy przekraczającymi zakres zwykłego zarządu;
7) określaniem sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
8) współdziałaniem z innymi gminami oraz wydzielaniem na ten cel odpowiedniego majątku;
9) gospodarowaniem mieniem komunalnym;
10) strategią rozwoju gminy;
11) komunalnym budownictwem mieszkaniowym;
12) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
13) inwestycjami i remontami dotyczącymi mienia komunalnego;
14) pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy  strukturalnych Unii Europejskiej;
15) zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną i gaz;
16) ustalaniem zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
17) innych wynikających z bieżącej działalności gminy dotyczących budżetu i mienia komunalnegoWróć do spisu Komisji Rady Gminy


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u