Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska

1. Jacek Bogdan    - Przewodniczący Komisji
2. Urszula Fidorczuk  - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Arkadiusz Graczyk
4. Krzysztof Kołota
5. Dorota Koroś
6. Jerzy Maliszewski
7. Roman Nowacki 

Do zadań Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska należy w szczególności rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:

1) wypracowywaniem strategii rozwoju społeczno – gospodarczego gminy;
2) planami przedsięwzięć gospodarczych;
3) funkcjonowaniem rozwiązań komunikacyjnych;
4) herbem gminy nazwami ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazwami dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;
5) gminnymi targowiskami i cmentarzami;
6) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) działalnością gminnych spółek prawa handlowego;
8) ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową;
9) bezpieczeństwem publicznym, zwalczaniem przestępczości oraz bezpieczeństwem drogowym;
10)  budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu;
11) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowaniem do międzynarodowych  zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
12) udzielaniem stypendiów dla uczniów i studentów;
13) funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy;
14) zaspokojeniem potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia;
15) rozwojem sportu, rekreacji i turystki na terenie gminy;
16)  funkcjonowaniem placówek kulturalnych i opieki społecznej na terenie gminy;
17) gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości na terenie gminy;
18) wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej;
19) ochroną środowiska;
20) gospodarką łowiecką;
21) ochroną gruntów rolnych i leśnych;
22) działalnością gospodarczą, handlową i usługową;
23) współpracą z organizacjami pozarządowymi;
24) innych związanych z bieżącą działalnością gminy dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, i ochrony środowiska;Wróć do spisu Komisji Rady Gminy


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u