Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY

Sprawy mieszkańców

Działalność gospodarcza

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
 4. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Ochrona środowiska

 1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 2. Zawiadomienie w sprawie zniszczenia drzew i krzewów albo terenów zieleni oraz usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
 3. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu
 4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego
 5. Zgłoszenie wniosku w sprawie uciążliwości wynikających z : nadmiernego hałasu, nieprzyjemnego zapachu, zanieczyszczenia powietrza, zalewania działek, zasypywania zbiorników wodnych, nawożenia ziemi i śmieci, składowania lub magazynowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych

Grunty i nieruchomości - geodezja

 1. Podziały nieruchomości
 2. Rozgraniczenie nieruchomości
 3. Nabycie nieruchomości do zasobu
 4. Wykup nieruchomości pod drogi gminne w związku z uchwaleniem planu miejscowego
 5. Odszkodowanie za działkę gruntu przeznaczoną pod drogę gminną wydzieloną z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela
 6. Zamiana nieruchomości gruntowych
 7. Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej
 8. Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne )
 9. Rozłożenie na raty bieżących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 10. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 11. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
 12. Dzierżawa gruntu na okres do 3 lat
 13. Sprzedaż gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego
 14. Przedłużenie dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat
 15. Zawieranie umowy dzierżawy gruntów rolnych gminy (ogródki działkowe) na podstawie Decyzji Wójta Gminy

Rolnictwo

 1. Poświadczenie wniosków o pracy w rolnictwie dla celów emerytalnych (dla KRUS, ZUS)
 2. Poświadczenie własnoręczności podpisu świadka o stażu pracy w rolnictwie dla celów emerytalno-rentowych rolników /dla KRUS/
 3. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
 4. Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach
 5. Decyzja o zwalczaniu chwastów

Sprawy lokalowe

 1. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 2. Wydawanie zgody na oddanie w bezpłatne używanie części lokalu mieszkalnego
 3. Wydawanie zgody na podnajem lokalu mieszkalnego
 4. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u