Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Aktywizacja społeczno – gospodarcza poprzez zwiększenie zasięgu przestrzennego dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja oraz drogi dojazdowej w Małkini Górnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Priorytet III - Regionalny system transportowy, działanie 3.1. - Infrastruktura drogowa
Beneficjent Gmina Małkinia Górna
Poziom dofinansowania z EFRR: 82,63 %
Wysokość kosztów kwalifikowanych – 1.343.273,20 PLN
Wkład wspólnotowy (EFRR) – 1.109.946,64 PLN


Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.09.2008 – 30.08.2010 r.

Głównym przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych – ul. 1 Maja i ulicy dojazdowej w Małkini Górnej o długości 763 mb, przebudowa chodników o długości 840 mb oraz modernizacja i usprawnienie ruchu na skrzyżowaniach.
Przebudowa ulicy 1 Maja polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej w krawężnikach betonowych z chodnikami i zjazdami oraz utwardzonym poboczem po stronie prawej i placem do zawracania na końcu odcinka, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Po przebudowie jezdnia ulicy 1 Maja ma szerokość 6 m z chodnikiem lewostronnym o szerokości 2 m i prawostronnym, na odcinku 0,208 km o szerokości 1,50 m z kostki betonowej . Na całej długości odcinka wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej – wiążącą i ścieralną, odpowiednio 5 cm i 3 cm ułożone na podbudowie z kruszywa łamanego na podłożu ulepszonym pospółką.
Przebudowa ulicy dojazdowej polegała na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni jezdni z kostki betonowej w krawężnikach zatopionych i nawierzchni utwardzonych poboczy z kostki betonowej.
Nawierzchnia drogi dojazdowej – ciągu pieszo-jezdnego ma szerokość 4,50 m i jest wykonana z kostki betonowej. Podbudowę pod jezdnią i utwardzonymi poboczami stanowi kruszywo łamane ułożone dwuwarstwowo.
Odwodnienie jezdni i chodników odbywa się powierzchniowo w kierunku projektowanego rowu chłonno-odparowującego, a na odcinku z kanalizacją deszczową do betonowych wpustów ulicznych połączonych z kanałem deszczowym. Na wewnętrznych stronach łuków poziomych występują poszerzenia nawierzchni bitumicznej jezdni dostosowane do klasy ulicy i prędkości odcinka.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

ul.1 Maja
- powierzchnia jezdni: 3777 m2,
- powierzchnia chodników i zjazdów: 1704 m2 ,
- powierzchnia utwardzonych poboczy: 266m2,
- powierzchnia wjazdu publicznego: 47m2,
droga dojazdowa – ciąg pieszo-jezdny
- powierzchnia jezdni i skrzyżowań: 548m2,
- powierzchnia utwardzonych poboczy: 120m2.
Projekt wprowadza elementy poprawy bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym poprzez budowę chodników które odseparują pieszych od jezdni, modernizację przejść dla pieszych oraz modernizację skrzyżowań.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.euBiuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u