Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Aktywizacja społeczno – gospodarcza Gminy Małkinia Górna poprzez rozwój infrastruktury technicznej – rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Beneficjent Gmina Małkinia Górna
Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %

   Pierwszym etapem projektu jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 650 m3/d do 1300 m3/d. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na zwiększenie sieci kanalizacyjnej i wydajne oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych z terenu gminy Małkinia Górna. Zakłada się jednoetapową modernizację oczyszczalni ścieków.
   Aby zaspokoić przyszłe potrzeby wynikające z rozbudowanego systemu kanalizacyjnego w ramach proponowanego projektu zostanie zlikwidowane część istniejących obiektów takich jak składy i poletka do suszenia osadu, złoże biologiczne. Na terenie po zlikwidowanych obiektach zostanie zlokalizowany obiekt o średnicy 37,5 m zawierający:

- reaktor biologiczny (z urządzeniami do przedwstępnego oczyszczania ścieków takimi jak kratka schodowa i ręczna na obejściu awaryjnym, piaskownik),
- pomieszczenia i obiekty technologiczne (zbiornik nadmiernego osadu czynnego, separator osadów mineralnych usuwanych z piaskownika, kontener na sprasowane skratki i piasek węzeł odwadniania i higienizacji nadmiernego osadu czynnego, kontener na odwodniony osad, stację dmuchaw, agregatornię, rozdzielnie NN i AKPiA, węzeł oczyszczania i dezoratyzacji powietrza),
- pomieszczenia socjalno bytowe,
- pompownia ścieków surowych,
- stacja zlewcza ścieków dowożonych z kratą, pompownia ścieków, zbiornik retencyjny,
- pompownia ścieków oczyszczonych z przepływomierzem.

   Wszystkie projektowane obiekty technologiczne spełniają wymagania polskich i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony powietrza oraz przed przykrymi zapachami i gazami jak również wymogi polskich i unijnych przepisów w zakresie bhp. (przyjazne środowisko pracy).
    Do oczyszczalni będą doprowadzane ścieki pochodzące z terenu gminy Małkinia Górna. Ścieki dowożone o charakterze bytowo – gospodarczym oraz pochodzące z sukcesywnie rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki dostarczane będą z systemu kanalizacji (łącznie z wodami infiltracyjnymi) od RLM = 11000 (Qdmax = 1800 m3/d, Qdśr = 1300 m3/d, Qhmax = 160m3/h). Ścieki oczyszczone odprowadzane są do bezodpływowego starorzecza pod nazwą Bużysko. W celu przeciwdziałania dalszej degradacji tego cennego przyrodniczo akwenu przewiduje się odprowadzanie ścieków przewodem tłocznym do rzeki Bug.
    Rozwiązania technologiczne obejmują procesy oczyszczania mechaniczno-biologicznego ścieków wraz z odwodnieniem i higienizacją osadów. Zastosowane rozwiązania będą gwarantować niezawodność działania, osiąganie wymaganych efektów, łatwość obsługi, racjonalne koszty budowy i eksploatacji, niskie zużycie energii elektrycznej i zużywanych w oczyszczalni chemikaliów. Oprócz podstawowych i pomocniczych obiektów oraz instalacji związanych z procesem oczyszczania ścieków, rozwiązanie projektowe będzie obejmować wykonanie na terenie oczyszczalni stacji zlewnej ścieków dowożonych. Zastosowane rozwiązania technologiczne będą spełniać zalecenia oraz wymogi norm krajowych i Unii Europejskiej i przyczynią sie do poprawy jakości okolicznych wód i stanu środowiska naturalnego.

            Zgodnie z praktyka przyjętą projektowania oczyszczalni ścieków w Polsce i Unii Europejskiej w celu spełnienia zaleceń oraz wymogów obowiązujących norm, zastosowane będą następujące rozwiązania:

- mechaniczne oczyszczanie ścieków polegające na zastosowaniu procesów cedzenia na automatycznej kracie oraz oddzielania zawiesin mineralnych w automatycznym piaskowniku. Zatrzymywane w tym urządzeniu osady w postaci skratek i piasku będą w sposób zmechanizowany transportowane do pojemników na odpady. W celu ograniczenia masy odpadów oraz zmniejszenia zawartości substancji organicznych, odpady podczas transportu będą płukane i zgniatane.
-  biologiczne oczyszczanie ścieków będzie polegało na zastosowaniu procesów biochemicznych umożliwiających efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Dzięki zastosowaniu semiperiodycznego reaktora biologicznego zapewniającego zintegrowane usuwanie zanieczyszczeń oraz stabilizację nadmiernego osadu czynnego, ścieki są oczyszczane skutecznie i ekonomicznie, a osad nadmierny łatwo się zagęszcza i odwadnia. Zintegrowane procesy oczyszczania polegające na redukcji związków organicznych i amoniaku w środowisku tlenowym, redukcji azotu ogólnego w środowisku niedotlenionym oraz fosforu dzięki zastosowaniu beztlenowego selektora przyczynią się do poprawy jakości okolicznych wód i stanu środowiska naturalnego. Dodatkową korzyścią będzie znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez system napowietrzania reaktora biologicznego dzięki asymilacji tlenu pochodzącego z redukcji azotanów w procesach denitryfikacji egzo – i endogennej.
-  przeróbka osadu nadmiernego w celu ograniczenia jego masy będzie polegała na wstępnym zagęszczeniu i odwodnieniu mechanicznym na zintegrowanym urządzeniu składającym się z zagęszczarki bębnowej i prasy z jedną taśmą odwadniającą. W przypadku zagrożeń sanitarnych lub potrzeby dłuższego składowania odwodnionego osadu będzie on mieszany ze zmagazynowanym w silosie wapnem w celu higienizacji. Powstające na terenie oczyszczalni odpady komunalne będą mogły być przetwarzane i unieszkodliwiane w sposób inny niż poprzez składowanie. Jest to zgodne z decyzją Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r., która ustanowiła kryteria i procedury przyjmowania odpadów na składowiska, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r.

   Drugim etapem projektu jest budowa pierwszego odcinka kanalizacji sanitarnej, który będzie włączony do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacyjna będzie wybudowana w ul. Piaski o długość 350 mb i będzie obsługiwała 134 mieszkańców oraz przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Sieć będzie wykonana z rur PVC o śr. 200 mm. Dodatkowo zostanie wykonana pompownia ścieków o wydajności pomp 5l/s pracujących przemiennie oraz kanał tłoczny.

   Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u