Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Szanowni Państwo!

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Opracowany w latach poprzednich przez firmę zewnętrzną Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Małkinia Górna na lata 2004-2013, w styczniu 2014 roku stracił swoją aktualność.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 będzie najważniejszym dokumentem strategicznym gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa.

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna będzie dokumentem niezbędnym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Budżet Unii Europejskiej kieruje do Polski do 2020 r. bardzo duże środki. Przed nami wyjątkowe wyzwanie i warto zrobić wszystko aby jak najpełniej skorzystać z pojawiającej się szansy.

Aby jak najlepiej opracować Strategię Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko przyrodniczo-przestrzenne oraz społeczeństwo.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów.

Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do dnia 11.12.2015 r. w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w Urzędzie Gminy (urna na parterze),
- pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna

- pocztą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl,
- za pośrednictwem sołtysa.

Ankieta jest anonimowa i dostępna na stronie www.malkiniagorna.pl

Ankieta RTF
Ankieta PDF

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!

Ankieta konsultacyjna z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022”

Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

 Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek
     


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u