Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gminnych w miejscowości Prostyń, gm. Małkinia Górna”

Poziom dofinansowania z EFRR: 82,34%

Inwestycja została zrealizowana w terminie w okresie:09.06.2008 r. -  03.11.2010 r.  

Beneficjent: Gmina Małkinia Górna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VII RPO -  „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym”

Działanie 7.2. - „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym przy  Zespole Szkół Gminnych, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 770 i 1376, w miejscowości Prostyń, w gminie Małkinia Górna. Sala zlokalizowana została równolegle i przybliżeniu do wschodniej granicy działki, z południowej strony istniejącego budynku dydaktycznego.

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt sportowej infrastruktury pomocniczej o następujących parametrach:

Powierzchnia zabudowy – 915.2 m2

Powierzchnia całkowita – 845.3 m2

Powierzchnia użytkowa – 784,6 m2

Kubatura – 5646 m3

Wysokość – 9,30 m

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

-roboty budowlane,

-instalacje sanitarne: wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, modernizacja istniejącej kotłowni, wentylacja mechaniczna,

-instalacje elektryczne.

W ramach robót budowlanych wykonano w szczególności: roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę, betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego, zbrojenie, stropy, konstrukcje stalowe, roboty murarskie, wykonanie pokryć dachowych, tynkowanie, wykładanie ścian, posadzki, roboty w zakresie stolarki budowlanej, ślusarka, roboty malarskie, roboty izolacyjne i in.

W wyniku prac powstał budynek jednokondygnacyjny z poddaszem wykorzystanym w celach technicznych. Obiekt składa się z trzech części ustawionych wzdłuż siebie. Wszystkie mają podstawę prostokątną i łukowe przekrycie dachu, które wyróżnia te obiekty od istniejącej zabudowy.

Nowobudowane budynki tworzą z istniejącymi zwarta zabudowę dzięki funkcjonalnemu połączeniu nowoprojektowanej sali z istniejącym budynkiem, za pomocą łącznika.

W obiekcie znajdują się: sala sportowa (540,00 m2), salka do ćwiczeń (34,53 m2), 4 przebieralnie (40,6 m2), toaleta damska  (3,37 m2), toaleta męska (4,35 m2), toaleta dla niepełnosprawnych (7,23 m2), 3 natryskownie (43,8 m2), łącznik (8,60 m2), ciąg komunikacyjny (59,13 m2), oraz pomieszczenia socjalne – pomieszczenie porządkowe, pokój trenera, magazyn sprzętu.

Od południowej strony starej szkoły, a od zachodniej nowoprojektowanego zaplecza sali gimnastycznej został wykonany parking dla ok. 20 samochodów.

Budynek zaprojektowano z zachowaniem istniejącej zieleni i istniejącego ukształtowania terenu.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęto w 2008 r. przygotowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej inwestycji oraz wykonaniem prac przygotowawczych i ziemnych, a jej zakończenie finansowe to rok 2010.

Wybudowany obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki rozwiązaniom zastosowanym wewnątrz (przystosowana toaleta i natrysk) oraz na zewnątrz budynku (brak barier architektonicznych). Efektem przedsięwzięcia jest także podniesienie jakości kształcenia w placówce m. in. dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u