Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Przed udzieleniem absolutorium Wójt Kubaszewski przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu, w którym znalazły się najważniejsze liczby i wykonane zadania. Tekst wystąpienia Wójta Kubaszewskiego przedstawiamy Państwu w całości:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Zaproszeni Goście,

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy, wypełniając ustawowy obowiązek pragnę przedstawić Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Małkinia Górna za rok 2003.

Szanowni Państwo,

Komisja Rewizyjna, jak i pozostałe stałe Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały wszelkie zagadnienia związane z wykonaniem budżetu. Szczegółowo przeanalizowano zamierzenia i realizację zadań budżetowych nie wnosząc zastrzeżeń.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywną ocenę dla wykonania budżetu gminy Małkinia Górna za 2003 rok.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

Na podstawie opinii wyżej wymienionych organów mogę stwierdzić, że budżet gminy na 2003 rok został wykonany prawidłowo. Najważniejsze elementy tego budżetu przedstawiają się następująco;

Budżet roku 2003 zamknął się nadwyżką w wysokości 209.601 zł., środki te zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2004.

Planowane dochody budżetu roku 2003 zrealizowano w ponad 99% (dokładnie 99,61%), na kwotę 16.025.847 zł.

Wydatki budżetu gminy Małkinia wykonano w 98%, na kwotę 15.816.246 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w 93,3%. Jest to kwota 1.779.720 zł. z budżetu gminy i GFOŚiGW.

Szanowni Państwo,

Najważniejsze inwestycje roku 2003 to:

 • Kontynuacja (w ramach programu pokrywania odpadów cementowo - azbestowych) budowy dróg gminnych: Treblinka, Zawisty Nadbużne - Rostki Wielkie, Małkinia Dolna - Sumiężne,
 • Budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Rostki Kępina,
 • Nowa nawierzchnia asfaltowa na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Na ulicach: Sienkiewicza i Lipowej podbudowa wraz z infrastrukturą,
 • Ponadto modernizacja ulicy prowadzącej do Komisariatu Policji,
 • Wykonanie dodatkowego oświetlenia gminy, poprzez instalację nowych punktów świetlnych,
 • W roku 2003 w ramach dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców dofinansowano zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP, zakupiono dyżurkę do Komisariatu Policji i dofinansowano remont tego budynku,
 • Zakupiono ponadto wóz asenizacyjny dla ZGKiM,
 • Dokończono finansowanie budowy świetlicy w Kańkowie,
 • Zakupiono zestawy komputerowe dla Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki, gdzie od 2003 roku realizowany jest program "Internet dla mieszkańców",
 • Szanowni Państwo,

  Muszę nadmienić, że w roku 2003, zostało wykonanych jeszcze wiele innych zadań o mniejszym znaczeniu finansowym, które jednak są niezmiernie ważne dla społeczności lokalnej. Należy do nich zaliczyć:

 • Opracowanie dokumentacji wodociągowej dla całej gminy,
 • Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini,
 • Poczyniono również kroki zmierzające do budowy budynku socjalnego dla najuboższych mieszkańców gminy,
 • W roku 2003 przeprowadzono prace rekultywujące i modernizujące Bużysko, które zostało oczyszczone i zarybione, prace będą kontynuowane również w tym roku,
 • Na przestrzeni całego roku przeprowadzono dwie bezpłatne dla mieszkańców akcje sprzątania gminy,
 • Posadzono kolejne drzewa i krzewy,
 • Rok 2003 to nowy, w pełni bezpieczny plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ulicy Leśnej,
 • Ponadto w roku 2003 opracowano wieloletni plan inwestycji dla całej gminy, który obejmuje lata 2003 - 2007 i zakłada, na podstawie wykonanych analiz finansowych zwodociągowanie całej gminy do 2007 roku, zakończenie pokrywania odpadów AC na drogach gminnych do 2006 roku i oddanie do użytku nowego budynku socjalnego do 2007 roku.

  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

  Podsumowując miniony rok, mogę stwierdzić z satysfakcją, że był to dobry rok dla rozwoju naszej gminy. Wszystkie założenia budżetowe zostały wykonane w prawie 100%, a budżet roku 2003 został wykorzystany w sposób bardzo odpowiedzialny, według wszelkich założeń i planów.

  Dodam jeszcze, że wszystkie dokonania roku 2003 są wspólną inicjatywą i sukcesem Rady Gminy, jest to wynik naszej wspólnej pracy, dobrze wykonanej pracy.

  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

  Zwracam się do Państwa z prośbą o przyjęcie sprawozdania i udzielenie mi, jako Wójtowi gminy, absolutorium za 2003 rok.

  Dziękuję.

  Dodano: 2004-05-05 08:38:41


  Biuletyn Informacji Publicznej

  Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

  Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

  Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

  Oświata

  Wykaz sołectw

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

  Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gospodarka odpadami

  Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Gminna Wideoteka

  Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

  Mapa Gminy

  hammaro.se

  Nadbużańska Noc Świętojańska

  Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

  Między Bugiem a Narwią

  Gospodarstwo Agroedukacyjne

  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

  Dziennik Urzedowy

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Newsletter
  Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


  stat4u