Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Informacja o realizacji zajęć projektowych na dzień 30 czerwca 2014r

Akademia Małego Człowieka

Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Akademia Małego Człowieka”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, były prowadzone we wszystkich szkołach z terenu naszej gminy od 7 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Na zajęciach wykorzystywano pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny, które przed rozpoczęciem zajęć zostały oznakowane specjalnymi nalepkami z logotypami unijnymi. Pomoce dydaktyczne w znaczący sposób uatrakcyjniły zajęcia i wpłynęły na łatwiejsze przyswajanie przez uczniów wiadomości, zdobywanie nowych umiejętności i utrwalanie nawyków - przewidzianych w programach zajęć. Sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach cross-financingu (laptopy, drukarka, projektor, aparat fotograficzny, radiomagnetofony, zestaw nagłaśniający) posłużył bezpośrednio do prowadzenia zajęć lub do wydruku pomocy, wyświetlania obrazów i ilustracji, do prowadzenia ćwiczeń słuchowych i rytmicznych.

W zajęciach brało ogółem udział 142 uczniów, w tym 81 dziewczynek i 61 chłopców. Ogółem zrealizowano 18 rodzajów zajęć we wszystkich szkołach podzielonych na 20 grup. 6 rodzajów zajęć w pięciu szkołach w 8 grupach służyły niwelowaniu trudności uczniów (umiejętności matematyczne, język angielski, wady postawy, dysleksja) - uczestniczyło w nich 50 uczniów, w tym 27 dziewczynek i 23 chłopców. 12 rodzajów zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów (sportowe, przyrodnicze, plastyczne, matematyczne, techniczne, matematyczno-przyrodnicze, teatralne, muzyczne) zrealizowano w 6 szkołach w 12 grupach - uczestniczyło w nich 92 uczniów, w tym 54 dziewczynek i 38 chłopców.

Koordynatorzy szkolni przekazali do biura ZOSziPO sprawozdania kontrolne za okres od 1 kwietnia do 27 czerwca br. ze zrealizowanych zajęć projektowych oraz sprawozdanie końcowe opisowe uwzględniające ewaluację końcową i osiągnięcia uczniów. Sprawozdania zawierały informacje o grupach docelowych w podziale na chłopców i dziewczynki, liczbie zrealizowanych godzin zajęć w okresie sprawozdawczym, a także dane dotyczące frekwencji (wszystkie dane pochodzą z dzienników zajęć). Z analizy sprawozdań wynika, że w okresie od 01.04. do 27.06.2014 r. zrealizowano 229 godz. zajęć, co stanowi 38,2 % ogólnej liczby zaplanowanych zajęć projektowych, w tym 103 godzin zajęć niwelujących trudności oraz 126 godz. zajęć rozwijających uzdolnienia. Uczniowie wypracowali ogółem frekwencję w skali gminy na poziomie 97,7 % (najwyższa frekwencja SP nr 1 w Małkini Górnej oraz SP Kiełczew - 100 %, najniższa SP nr 2 w Małkini Górnej – 92,3 %). Główną przyczyną nieobecności uczniów na zajęciach były choroby, wizyty u lekarza.

W okresie rozliczeniowym zrealizowano:

- w SP nr 1 w Małkini Górnej 38 godz. zajęć, ogółem od początku 120 godz.,

- w SP nr 2 w Małkini Górnej zrealizowano 52 godz., ogółem 120 godz.,

- w SP w Prostyni zrealizowano 43 godz., ogółem 120 godz.,

- w SP w Kiełczewie zrealizowano 40 godz., ogółem 90 godz.,

- w SP w Glinie zrealizowano 36 godz., ogółem 90 godz.,

- w SP w Orle zrealizowano 20 godz., ogółem 60 godz.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 600 godz., tj. 100% planowanych zajęć pozalekcyjnych, w tym 240 godz. zajęć niwelujących trudności (trudności matematyczne 60 godz., wady postawy 120 godz., j. ang. 30 godz., dysleksja 30 godz.) oraz 360 godz. zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i uczennic (matematyczne 30 godz., mat.-przyr. 60 godz., przyrodnicze 30 godz., muzyczne 90 godz., sportowe 60 godz., plastyczne 30 godz., techniczne 30 godz. i teatralne 30 godz.).

Ogółem w projekcie uczniowie wypracowali frekwencję 97,9 % w skali całej gminy.

Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach projektowych a nauczyciele prowadzący zajęcia podziękowania za zaangażowanie i realizację projektu.

Informacje szczegółowe na ten temat można uzyskać na stronie internetowej projektu www.malkiniagorna.pl pod linkiem „Akademia Małego Człowieka” oraz w biurze projektowym, tj. w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, w godzinach 8.00 – 16.00, tel. (29) 64 48 795(do7), adres mailowy: zoszipo@malkiniagorna.pl

Koordynator  Gminny Projektu – Danuta Włodarczyk, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej.Dodano: 16-07-2014 11:59


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u