Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – obwieszczenie

Małkinia Górna dnia 4 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małkinia Górna”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Małkinia Górna oraz na stronie internetowej www.malkiniagorna.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Małkinia Górna - ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek    

Obwieszczenie umieszczono na:
1. tablicy ogłoszeń UG Małkinia Górna
2. stronie internetowej: www.malkiniagorna.pl

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Małkinia Górna

PGN obwieszczenie skanDodano: 04-11-2015 12:24


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u