Data:
Czwartek, 19.10.2017
Imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra
Szukaj:Zmiany organizacyjne w gminnej oświacie

Miesiąc wrzesień to okres wielu zmian w palcówkach oświatowych w całej Polsce. Sytuacja ta podyktowana jest przede wszystkim wprowadzeniem nowej reformy oświatowej. To przełomowy rok szkolny, gdyż wszyscy uczą się pracować na nowych zasadach, często w nowych placówkach, co stanowi wyzwanie zarówno dla samych nauczycieli, jak i dla uczniów szkół.

W gminie Małkinia Górna, oprócz zmian ustawowych nastąpiły również zmiany kadrowe, jak choćby te związane z upływem kadencji dyrektorów placówek oświatowych. W związku z powyższym organ prowadzący ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów. W Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej, dyrektorem została Pani Zofia Grzymkowska, która zastąpiła  p.o. dyrektora Panią Aleksandrę Maleńką, w Szkole Podstawowej w Orle p.o. dyrektor została Pani Dorota Rzempołuch, zastąpiła ona dotychczasową dyrektor Panią Dorotę Wileńską, z kolei w Szkole Podstawowej im. im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, gdzie dyrektor Pani Zofia Koziara złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji przed upływem kadencji obowiązki dyrektora pełnić będzie  Pani Justyna Brzozowska. W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie na stanowisku pozostał dotychczasowy dyrektor placówki Pan Andrzej Koroś.

Szczególnie trudna sytuacja nastąpiła w Szkole Podstawowej w Kańkowie w wyniku decyzji podjętej przez rodziców uczniów tej placówki, którzy w ostatnich dniach sierpnia przenieśli swoje dzieci do innych szkół. Proces ten rozpoczął się od pojedynczych przeniesień dzieci, a następnie lawinowo w bardzo krótkim czasie z placówki w Kańkowie zostali przeniesieni wszyscy uczniowie do innych szkół gminnych. Była to wyłącznie decyzja rodziców. Decyzja nieoczekiwana, gdyż mieszkańcy deklarowali, że są za tym, aby utrzymać placówkę, niestety została podjęta tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.

W ciągu ostatnich 3 lat na zebraniach Wójt Gminy Pani Bożena Kordek wielokrotnie spotykała się z mieszkańcami Kańkowa oraz ze środowiskiem szkolnym. Na zebraniach lokalna społeczność, była informowana, że organ prowadzący nie zamierza podejmować działań likwidacyjnych bez konsultacji z mieszkańcami. Szkoła w Kańkowie to niewielka placówka oświatowa, jednak mająca ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do niej 23 uczniów, przy zatrudnieniu 9 osób w tym 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobie na stanowisku obsługi.

W ostatnich dniach sierpnia 2017 roku organ prowadzący otrzymał informację, że rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Kańkowie przenieśli swoje dzieci do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.

Mimo próśb ze strony Pani Wójt  skierowanych do rodziców podczas spotkania, jakie miało miejsce w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, aby uczniowie w dalszym ciągu pozostali w placówce, rodzice nie wyrazili na to zgody, odpowiadając, że dzieci zostaną w szkole wyłącznie pod warunkiem, gdy wrócą do niej te, które z niej wcześniej odeszły.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz organizację roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych w gminie Małkinia Górna, należało szybko podjąć decyzję w sprawie rozwiązania tej trudnej sytuacji. W porozumieniu z dyrektorami szkół gminnych zatrudniono wszystkich nauczycieli i pracownika obsługi ze Szkoły Podstawowej w Kańkowie.

Na chwilę obecną wszyscy zainteresowani zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele są zadowoleni z podjętych działań, które odbyły się bez szkody dla którejkolwiek ze stron. Uczniowie uczęszczają do większych placówek oświatowych, co daje im możliwość nawiązywania nowych znajomości, lepszego dostępu wiedzy i pomocy dydaktycznych, a nauczyciele znaleźli zatrudnienie w innych szkołach. Szukając rozwiązania w tej trudnej sprawie organ prowadzący miał na uwadze przede wszystkim dobro uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale również o czym często inni zapominają dyscyplinę budżetową, która musi zostać zachowana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie, może być podjęta dopiero w lutym 2018 roku. Do tej pory w sposób formalny placówka, choć bez uczniów i nauczycieli musi pozostać. Jest to czas dla władz gminy Małkinia Górna dla radnych oraz mieszkańców Kańkowa na przemyślenie i podjęcie decyzji, w jaki sposób zaadoptować dotychczasowy budynek szkoły, tak by w dalszym ciągu służył on lokalnej społeczności.

Na dzień 4 września 2017 roku  do sześciu szkół gminnych uczęszcza łącznie - 1097 uczniów. Do oddziałów „0” przy szkołach podstawowych i w Przedszkolu Samorządowym łącznie uczęszcza 127 dzieci.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej  uczy się 396  uczniów i 110 uczniów dwóch klas gimnazjalnych.  W tym 16 uczniów spoza obwodu gminy Małkinia Górna: z miejscowości Zaręby Kościelne, Nur, Łosice, Biała Podlaska, Warszawa, Jadów, Długosiodło.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej uczy się 145 uczniów oraz 74 gimnazjalistów i 25 dzieci w oddziale „0”.

W szkole Podstawowej w Orle uczy się 58 uczniów, oddział „0” liczy 13 wychowanków.

W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie uczy się 59 uczniów i 14 w oddziale „0”. W tym 1 uczeń uczęszczający do szkoły spoza obwodu gminy Małkinia Górna, to mieszkaniec Broku.

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie uczy się 65 uczniów i 8 w oddziale „0”. W tym 25 uczniów jest spoza obwodu gminy Malkinia Górna. To mieszkańcy miejscowości Morzyczyn-Włóki i Morzyczyn Włościański.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni uczy się 133 uczniów i 57 gimnazjalistów oraz 16 dzieci w oddziale „0”. W tym 51 uczniów spoza obwodu gminy Małkinia Górna. To uczniowie z gminy Kosów Lacki z miejscowości Rytele Święckie i Bojary oraz z gminy Sadowne z miejscowości Złotki.

Do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej uczęszcza 51 sześciolatków, których zajęcia odbywają się w salach użyczonych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej oraz 155 dzieci w wieku 3 – 4 - 5 lat,  których zajęcia odbywają się w budynku przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie

Szkoła Podstawowa w Kańkowie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

Szkoła Podstawowa w OrleDodano: 21-09-2017 12:48


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u