Data:
Czwartek, 19.10.2017
Imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra
Szukaj:Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 września 2017 r.

W dniu 29 września 2017 r. odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 14 radnych.

Pierwszą podjętą uchwałą była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.

Następnie radni głosowali nad uchwałą w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej oraz uchwałą w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej w Szkołę Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.

Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna dotyczącą niewłaściwego usytuowania budynku gospodarczego w związku z planowaną budową targowiska. Komisja Rewizyjna, na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie, uznała skargę za bezzasadną.

Rada Gminy Małkinia Górna corocznie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały Wójt Gminy Małkinia Górna sprawdził czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami

Kolejną uchwałą była uchwała w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przyznana dopłata ze środków budżetu gminy do 1m3 wody to 0,07 zł (brutto), a do 1 m3 ścieków to 0,90 zł (brutto). Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług z terenu gminy Małkinia Górna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uwzględniając przyznane dopłaty, stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy przedstawiają się następująco:
- cena 1m3 wody = 2,89 (brutto),
- cena 1m3 ścieków = 5,24 zł (brutto), czyli stawki opłat za ścieki i wodę nie uległy zmianie.

Ostatnie dwie uchwały na sesji to uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2027 oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały głosowane na sesji, uzyskały jednogłośną akceptację wszystkich obecnych na sesji radnych.
Dodano: 10-10-2017 16:04


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u