Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 1300 w Zespole Szkół Gminnych nr 2 przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokółu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Małkinia Górna za 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Małkinia Górna za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski i sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć       Dodano: 20-03-2017 09:12


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u