Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2017

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.6, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 168/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2017 na wsparcie zadania publicznego z zakresu:

  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek    

Do pobrania:

- ogłoszenie
- oferta
- wzór umowy
- wzór sprawozdaniaDodano: 28-04-2017 15:26


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u