Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE „ŚWIETLICA 2016”

Od 03 października 2016 r. w Małkini Górnej z inicjatywy Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci pod nazwą „Świetlica 2016”. Organizacją i finansowaniem zajęć zajmuje się Urząd Gminy w Małkini Górnej. Siedziba „ Świetlicy 2016” mieści się w budynku Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godz. od 1300 do 1700. Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Obecnie opieką objętych jest 20 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zastąpiły placówkę wsparcia dziennego „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD” w Małkini Górnej przy ul. Biegańskiego 3/1.

Do 30 czerwca 2016 r. powadzenie placówki zlecane było organizacji pozarządowej: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie, która otrzymywała dofinansowanie na realizację zadania publicznego z budżetu gminy. Zajęcia w ognisku odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1800.  Na zajęcia uczęszczało 30 dzieci .

Koszty funkcjonowania „Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD” w kolejnych latach wyniosły:

2006 r. - 57 824 zł
2007 r. - 57 824 zł
2008 r. - 70 000 zł
2009 r. - 70 000 zł
2010 r. - 75 000 zł
2011 r. - 75 000 zł
2012 r. - 80 000 zł
2013 r. - 80 000 zł.
2014 r. - 100 000 zł
2015 r. - 80 000 zł.

Koszty prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych pn. „Świetlica 2016” w okresie od października do grudnia 2016 roku wyniosły 4714,39 zł.

Do zadań „ŚWIETLICY 2016” należy w szczególności:

1) realizowanie stałej, systematycznej współpracy z rodzinami dzieci,
2) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dzieci,
3) organizowanie czasu wolnego oraz prowadzenie zajęć:
  a) profilaktyczno wychowawczych,
  b) sportowych,
  c) plastycznych i muzyczno – ruchowych,
  d) turystycznych i rekreacyjnych,
  e) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
  f) edukacyjnych i terapeutycznych,
  g) organizowanie wypoczynku letniego,
4) prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą,
5) współpraca z instytucjami: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołami, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną itp.
6) dożywianie dzieci,
7) pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami.

Ważne wydarzenia, które miały miejsce w „Świetlicy 2016” od 03 października 2016 r. do chwili obecnej.

KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 24.11.2016 r. w „ŚWIETLICY 2016” został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Pomocna Dłoń”. W konkursie wzięło udział 16 dzieci.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wychowankowie świetlicy przygotowali karty okolicznościowe z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców i dyrekcji ZSG nr 2 przy ul. Leśnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada br. obchodzono 98 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Dzieci uczęszczające na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do „Świetlicy 2016” przy pomocy wychowawców przygotowały biało – czerwone kotyliony. Brały również udział we mszy św., oraz złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

ANDRZEJKI

W dniu 30.11.2016r. podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych dzieci przygotowały wróżby, gry i zabawy andrzejkowe.

MIKOŁAJKI

06.12.2016r. podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych dzieci z okazji Mikołajek brały udział w grach i zabawach. Każde dziecko otrzymało upominek.

WYKONANIE KARMNIKÓW DLA PTAKÓW

Wychowankowie podczas zajęć przy pomocy wychowawców przygotowali karmniki, aby w okresie zimowym dokarmiać ptaki w ramach akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”.

JASEŁKA I WIGILIA W „ŚWIETLICY 2016”

W dniu 21.12.2016r. w świetlicy dzieci przygotowały Jasełka, na które zaproszono gości i rodziców. Rodzice i opiekunowie przygotowali wigilię, podczas której składano życzenia i dzielono się opłatkiem. Wszystkie dzieci otrzymały paczki.

DZIEŃ WOLONTARIUSZA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W dniach od 09.01.2017 – do 27.01. 2017r. w „ŚWIETLICY 2016” w ramach „Dnia Wolontariusza w świetlicy szkolnej” dzieci i opiekunowie włączyli się w akcję pisania kartek dla podopiecznych z oddziału onkologicznego w Poznaniu „Zostań Aniołem”.

FERIE W „ŚWIETLICY 2016”

Zajęcia w świetlicy odbywały się również podczas ferii zimowych. Dzieci brały udział w warsztatach plastyczno -technicznych, zajęciach kulinarnych, konkursie plastycznym pn. „Pejzaż zimowy”. W dniach 22 i 23 lutego zorganizowano wyjazd na basen do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

DZIEŃ KOBIET

Z okazji dnia kobiet wychowankowie podczas zajęć przygotowali karty z życzeniami dla swoich mam, kwiaty z bibuły dla koleżanek oraz piękne wiązanki dla Pań, które opiekują się świetlicą.

WYJAZD NA BASEN

W dniu 30 marca dzieci pod opieką instruktorów uczyły się pływać na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

Pobyt w świetlicy jest dla wychowanków szansą samorealizacji poprzez działania podejmowane pod fachową opieką, a także umożliwia rodzinom korzystanie z bezpłatnego poradnictwa oraz wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Zajęcia pomagają dzieciom lepiej zrozumieć własne potrzeby, zmieniać niewłaściwe postawy. Wspomagają one rozwój dzieci oraz umożliwiają im osiągnięcie optymalnej sprawności psychospołecznej.

 Wiesława Augustyniak                                       
Inspektor do spraw społecznych                              
ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi


Dodano: 05-04-2017 13:31


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u