Data:
Czwartek, 19.10.2017
Imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra
Szukaj:Informacja z posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy Małkinia Górna w dniach 27 i 28 września 2017 r.

W dniach 27 i 28 września 2017 r. odbyły się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Małkinia Górna. Porządek obrad obejmował dyskusje nad następującymi projektami uchwał: uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na garaż wolnostojący, uchwałą stwierdzającą przekształcenie Zespołów Szkół Gminnych w Małkini Górnej w ośmioletnie szkoły podstawowe, uchwałą dotyczącą rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, uchwałą zatwierdzającą taryfy i dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027 i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Wszystkie wyżej wymienione projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez obie komisje.

Porządek obu komisji przewidywał także dyskusje radnych w następujących sprawach:
-     przyjęcia przez gminę Małkinia Górna rodziny repatrianckiej;
-     zagospodarowania budynku po Szkole Podstawowej w Kańkowie;
-     pozyskania terenów po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;
-     zasadność wyznaczenia nowych miejsc targowych w gminie;
-     powstanie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej na ul. Kościelnej;
-     propozycje radnych dotyczące organizacji Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej w 2018 r.

Odnosząc się do tematu przyjęcia przez gminę rodziny repatriantów, radni jednogłośnie stwierdzili, że umożliwienie powrotu do ojczyzny repatriantom jest bardzo szlachetnym i patriotycznym gestem i należy podjąć działania mające na celu jego realizację.

W sprawie zagospodarowania budynku po Szkole Podstawowej w Kańkowie Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy przedstawili propozycje jego zaadaptowania. Propozycje dotyczyły m.in. utworzenia domu opieki dziennej lub ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Wójt Gminy oraz radni ustalili, że w tej sprawie dyskusja jest rozpoczęta i przez najbliższe miesiące sprawa będzie doprecyzowana. Decyzję ostateczną, co do wykorzystania budynku po szkole w Kańkowie gmina podejmie po 31 sierpnia 2018 r. Do tego czasu wszyscy mogą zgłaszać swoje propozycje.

W dyskusji na temat pozyskania terenów po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wziął udział prezes GS „Samopomoc Chłopska” pan Andrzej Najgrodzki. Przedmiotem rozmów był teren, na którym obecnie znajduje się targowisko gminne. Pani Wójt poinformowała obecnych, że gmina jest zainteresowana kupnem przedmiotowego terenu w celu utworzenia CENTRUM Małkini Górnej. Po przeniesieniu targowiska na ul. Kolejową w Małkini Górnej warto zadbać, aby tereny leżące w centrum Małkini przejęła gmina i zagospodarowała je dla mieszkańców. Pierwsze rokowania dotyczące jednej działki zaplanowano na 2018 r.

W odniesieniu do utworzenia Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej pani Wójt poinformowała, że jest możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na przedmiotową inwestycję. Wyznaczonym miejscem na wyżej wymienione centrum to stara plebania na ul. Kościelnej. Jest to jedyny w gminie Małkinia Górna zabytek. W tej sprawie poczyniono już starania i gmina uzyskała użyczenie tego terenu na okres 10 lat oraz nawiązała kontakt z osobą, która przygotowała projekt remontu zabytku. Ostateczna decyzja w tej sprawie, czy wydać środki z budżetu gminy na wyżej wymieniony cel należy do radnych. Zdaniem pani Wójt powstanie takiego Centrum Gminno-Parafialnego przyczyni się do większego rozwoju kulturalnego tej części Małkini.

W debacie na temat zasadności wyznaczenia nowych miejsc targowych w gminie oraz organizacji Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej w 2018 r. dyskutanci wymienili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Zdania były podzielone zarówno w jednym, jak i w drugim temacie. Nad powyższymi tematami na pewno będzie prowadzona dalsza dyskusja.Dodano: 10-10-2017 15:54


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u