Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały Nr 225/XXXVII/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w terminie do 21 dni od ogłoszenia..

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od ogłoszenia, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@malkiniagorna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek          

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna - pdfDodano: 16-10-2017 14:59


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u