Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Demontaż, transport, załadunek oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm. ).

Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

" Demontaż, transport, załadunek oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małkinia Górna".

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje:

  • Demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych i gospodarczych),
  • Zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
  • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
  • Transport i załadunek odebranych odpadów zawierających azbest sprzętem zgodnym z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
  • Przekazanie  odpadów do unieszkodliwienia na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie tego rodzaju odpadów.
  • Utylizacja odpadów zawierających azbest,
  • Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie. Okoliczności ważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisem przedstawiciela wykonawcy wykonującego tę czynność i właściciela nieruchomości.

Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy odebrać odpady zostanie przekazany wykonawcy wraz z umową.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający planuje usunąć ok. 70Mgodpadów zawierających azbest tj. z ok. 30 nieruchomości na terenie gminy Małkinia Górna.

Zamawiający zastrzega, że przedstawiona wyżej ilość wyrobów zawierających azbest jest wielkością szacunkową, mogącą ulec zmianie.

 1. Warunki wymagane od wykonawców:

- Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: m.in. decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, wymagane zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach:

170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest,

170605 – materiały budowlane  zawierające azbest,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r. poz.1923).

- Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadają aktualną umowę zawartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów.

- W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie wykonywał co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów   zawierających azbest.

2. Termin wykonania zadania:  do dnia 30.11.2016r.

3. Oferty należy składać:

Według załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  poczta@malkiniagorna.pl lub faksem pod nr 29/ 74 55 118 do dnia 16 lutego 2016r., do godz. 16ºº.

4. Bliższe informacje można uzyskać w:

Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 29/ 644 29 83.

5. Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

Wykonawca jest obowiązany podać cenę za 1 Mg demontowanych wyrobów azbestowych wraz z ich załadunkiem, transportem i utylizacją oraz odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, załadunek, transport i utylizację 1 Mg azbestu, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia + VAT.

6. Zamawiający udzieli zamówienia:

  • Wykonawca, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto, określoną w załączniku nr 1 za demontaż, transport, załadunek i utylizację 1 Mg oraz transport, załadunek i utylizację 1 Mg azbestu.
  • Przez przyjęcie oferty do realizacji zadania rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie oraz listownie o zaakceptowaniu oferty i  dostarczenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1.

7. Informacja o wyborze wykonawcy:

Wykonawca zostanie  powiadomiony telefonicznie oraz listownie o terminie podpisania umowy.

Załącznik nr 1 - ofera cenowaDodano: 09-02-2016 15:47


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u