Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że Gmina Małkinia Górna z dniem 1 lipca 2013 r. przejęła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wobec powyższego obowiązkiem było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny lub selektywny.

Jednocześnie informujemy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna pokój 10 lub pod nr telefonu 29 644 29 83 u p. Wiesławy Zawisza  i p. Beaty Długołęckiej.

Od dnia 01.01.2016 roku odpady komunalne będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ,ul. Nurska 144 w Małkini Górnej.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych w 2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych w 2016 r.

Podjęcie przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwał wprowadza z dniem 01.01.2016 roku następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe obowiązujące od 01 stycznia 2016 roku wzory deklaracji na odbiór odpadów komunalnych:

- wzór deklaracji.

2. Nowe terminy płatności opłat za odpady komunalne:

- za I kwartał do 15 marca danego roku,
- za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
- za III kwartał do 15 września danego roku,
- za IV kwartał do 15 grudnia danego roku,

Opłatę wnosić można przelewem, wpłatą na rachunek bankowy Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna,

BS Ostrów Mazowiecka O/ Małkinia Nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011

– z podaniem adresu nieruchomości na której powstają odpady komunalne, bądź w kasie

Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

Obowiązujące wysokości stawek zostały określone na poziomie:

stawka podstawowa – 6,00 zł miesięcznie od osoby – odpady selektywne
stawka wyższa –12,00 zł miesięcznie od osoby- odpady nieselektywne.

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki będą oznaczone kolorystycznie dla zbieranej frakcji odpadów:

pojemnik lub worek koloru niebieskiego

- zbieramy papier, tekturę, gazety, książki, katalogi, zeszyty itp.

pojemnik lub worek koloru zielonego

– zbieramy opakowania ze szkła tj. butelki, słoiki itp.

pojemnik lub worek koloru żółtego

- zbieramy opakowania z tworzyw sztucznych i metalu (tj. butelki PET, folie, reklamówki foliowe i puszki, zakrętki, pokrywki metalowe ze słoików) oraz wielomateriałowe odpady opakowaniwe tj. kartoniki po mleku i napojach.

pojemnik lub worek koloru brązowego

– zbieramy drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.

pojemnik lub worek koloru czarnego

- zbieramy popiół ( popiołu nie powinno wrzucać się do kosza ze zmieszanymi odpadami)

3. Nowe Uchwały Rady Gminy Małkinia Górna – AKTY PRAWNE

- Uchwała nr 74/XIV/2015 z 29.10.2015r.  w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małkinia Górna oraz ustalania stawki takiej metody.

- Uchwała nr 75/XIV/2015 z 29.10.2015r.  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr 76/XIV/2015 z 29.10.2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości,

- Uchwała nr 82/XV/2015 z 12.11.2015r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów.

- Uchwała nr 83/XV/2015z 12.11.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

-Uchwała Nr 81/XV/2015 z 12.11.2015r. w wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Wszelkich informacji w w/wymienionej sprawie udzielają:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Nurska 144 w Małkini Górnej-Pani Agnieszka Mróz i Pani Edyta Zęgota tel. 29 644 86 62

-Urząd Gminy Małkinia Górna pokój Nr 10- Pani Wiesława Zawisza i Pani Beata Długołęcka tel. 29 644 29 83

Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.malkiniagorna.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce - Gospodarka Odpadami.Dodano: 29-01-2016 13:27


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u