Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

 

 1.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

5) wykształcenie wyższe magisterskie,

6) co najmniej pięcioletni staż pracy,

7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych,

8) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1) CV,

2) wykształcenie ekonomiczne,

3) doświadczenie na podobnym stanowisku,

4) znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,

5) zdolność szybkiego przyswajania informacji,

6) umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,

7) umiejętność współpracy z ludźmi,

8) komunikatywność, rzetelność, systematyczność, dokładność,

9) wysoka kultura osobista.

 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych,

2) obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy

a) kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej,

b) dekretowanie,

c) księgowanie,

3) ewidencja księgowa operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,

4) bieżąca analiza zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych i przygotowywanie zmian w budżecie,

5) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków,

6) ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych,

7) okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych,

8) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,

5) kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,

6) oświadczenia kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej,

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) o nieposzlakowanej opinii,

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy     
mgr Bożena KordekDodano: 18-10-2017 12:21


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u