Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy
i kontaktów z mediami

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1.

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wymagany minimum roczny staż pracy,
h) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
i) dobra znajomość obsługi komputera.

2) Wymagania dodatkowe:

a) znajomość programów graficznych (np. CorelDRAW, GIMP),
b) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) zdolność szybkiego przyswajania informacji,
d) dyspozycyjność,
e) zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym,
f) umiejętność tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
g) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,
h) łatwość i swoboda w nawiązywania kontaktów z innymi,
i) zaangażowanie, kreatywność,
j) dokładność, samodzielność,
k) odporność na stres,
l) prawo jazdy kat B.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję gminy,
b) promowanie gminy w stowarzyszeniach, zrzeszeniach i związkach komunalnych,
c) opracowywanie i publikowanie ofert medialnych w zakresie sprzedaży, dzierżawy lub użytkowania składników mienia komunalnego,
d) analizowanie doniesień prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących samorządu terytorialnego i przedstawianie wniosków Wójtowi Gminy,
e) współpraca z rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi,
f) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w celu propagowania działalności tychże jednostek,
g) prezentacja działalności Rady Gminy, jej Komisji i Wójta Gminy,
h) wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
i) opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne gminy,
j) przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
k) współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
l) współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
m) przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji,
n) uczestnictwo w uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych przez Wójta lub przez gminne jednostki organizacyjne,
o) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
p) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

4) Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających;
  · staż pracy (świadectwa pracy) lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,
  · dyplom ukończenia studiów,
  · posiadane uprawnienia i ukończone kursy,
  · kserokopia dowodu osobistego,
  · kwestionariusz osobowy,

d) oświadczenie kandydata:

  · o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami,
  · o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  · o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

Kserokopie świadectw pracy powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.

5) Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

6) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07 – 320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r., w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek  

 

 

 

 Dodano: 22-04-2015 11:40


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u