Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 18.04.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli stowarzyszeń i klubów działających na terenie gminy Małkinia Górna. Celem spotkania było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy urzędem gminy a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby zaangażowane społecznie.

Spotkanie otworzyła Wójt Gminy Pani Bożena Kordek, która omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 i 2017.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi były od 2006 roku przeznaczane na realizację tylko jednego zadania: organizację ogniska TPD. Koszt tego zadania przedstawiał się następująco: 

2006 r. - 57 824 zł        2011 r. - 75 000 zł

2007 r. - 57 824 zł        2012 r. - 80 000 zł

2008 r. - 70 000 zł        2013 r. - 80 000 zł

2009 r. - 70 000 zł        2014 r. - 100 000 zł

2010 r. - 75 000 zł        2015 r. - 80 000 zł

od 01 do 06.2016 r.  – 32 442,88 zł.

W roku 2016 po raz pierwszy były ogłoszone konkursy na realizację innych zadań, określonych w uchwale Rady Gminy pn. „Program współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

Były to:

– ochrona i promocja zdrowia,

– wsparcie społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych,

– ochrona środowiska i ekologii,

– wspieranie kultury i tradycji,

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W wyniku postępowania konkursowego w roku 2016 zrealizowane zostały takie projekty jak:

„Zdrowe ciało – zdrowy duch”, „Środowisko ponad wszystko”, „W kręgu kultury i tradycji”, „Niech nas poznają – Motocyklowa noc kinowa”, „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Pani Wójt poinformowała także, że w roku 2017 po raz pierwszy uruchomiona została procedura wyboru projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gminy będą mogli zgłosić swój własny projekt.

W dalszej części spotkania Pani Wiesława Augustyniak Inspektor do spraw społecznych ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła :

– sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku,

– program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok,

– Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2017 rok,

– harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert w 2017 roku,

– ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

– zasady realizacji tzw. inicjatywy lokalnej,

– wzory dokumentów koniecznych do ubiegania się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1 i2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) tj. oferty, umowy, sprawozdania.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań.

Wiesława Augustyniak       

Inspektor do spraw społecznych
ochrony zdrowia i współpracy   
z organizacjami pozarządowymi.


Dodano: 21-04-2017 15:46


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u