Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul Przedszkolnej 3, odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 213/XXXV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016 – 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej w Szkołę Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Orle w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Orle.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kańkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kańkowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunków działania szkół podstawowych powstałych z przekształcenia zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna, w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu gminy Małkinia Górna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski i sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć        Dodano: 07-08-2017 09:56


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u