Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

przy ul. Biegańskiego 3

 

 

  1.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

5) wykształcenie wyższe magisterskie;

6) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;

7) ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.  poz.1769);

8) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,

9) znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii, ustawy o finansach publicznych;

10) znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu terytorialnego, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, współpracy z instytucjami pozarządowymi, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), prawa pracy, pracowników samorządowych;

11) dobra znajomość obsługi komputera;

12) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) CV;

2) znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;

3) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz wysoka kultura osobista;

4) doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego;

5) prawo jazdy kat. B;

6) doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 2.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2) realizacja zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;

3) organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;

4) przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na posiedzenia komisje i sesje Rady Gminy;

5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy.

6) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej;

7) organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;

8) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;

9) koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

10) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w celu przedstawienia przez Wójta tego dokumentu uprawnionym organom oraz opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie gminnych programów pomocy społecznej;

11) analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

12) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;

13) współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, fundacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych ośrodka;

14) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek Ośrodka Pomocy Społecznej;

15) przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;

16) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy UE, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),

2)  list motywacyjny,

3)   kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i ukończone kursy,

5)  kopie świadectw pracy, ewentualnie dokumentów potwierdzających aktualne zatrudnienie,

6)  oświadczenia kandydata:

a)  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

c)  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)  stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)  o nieposzlakowanej opinii,

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ust. 6 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

4. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

1) praca na pełny etat,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 16oo;

2) praca administracyjno-biurowa, przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie;

3) praca w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Biegańskiego 3; 07-320 Małkinia Górna;

4)  praca obejmuje także pracę w terenie oraz wyjazdy służbowe;

5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, po okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zostaną odesłane listem poleconym lub mogą być odbierane osobiście.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
mgr Bożena KordekDodano: 27-10-2017 17:44


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u