Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:II-gi przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 2848 o pow. 0,0550 ha

 Wójt Gminy Małkinia Górna
o g ł a s z a
II-gi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, częściami wspólnymi budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, położonej  na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, obręb Małkinia Górna przy ul. Nurskiej 57, oznaczonej w rejestrze gruntów jako  dz. nr 2848 o pow. 0,0550 ha,  dla której prowadzona jest KW OS1M/00058136/2, brak urządzonej księgi wieczystej dla lokalu.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Jest to 1-izbowy wyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 13,11 m2, położony w wolnostojącym, parterowym drewnianym budynku mieszkalnym (o dwóch wyodrębnionych lokalach mieszkalnych), krytym papą o powierzchni zabudowy 55,45 m2 i powierzchni użytkowej 47,00 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy dwa pomieszczenia gospodarcze nr 01 i 02 (położone w wolnostojącym budynku gospodarczym usytuowanym na przedmiotowej działce) o łącznej powierzchni użytkowej 11,64 m2. Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 24,75 m2. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do ulicy Nurskiej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu.

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w stanie technicznym awaryjnym, nie nadaje się do zamieszkania. Zużycie techniczne lokalu mieszkalnego określa się na 95 %. Lokal nie posiada ogrzewania. Wyposażony jest w dostęp do energii elektrycznej.

Budynek mieszkalny wybudowany został na początku XX wieku. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności do gruntu – wynosi: 2475/6454.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – MN/U. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 15 000,00 zł
 Wysokość wadium – 20% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2017 r. – godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1 ( pok. nr 6).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek: Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 w Banku Spółdzielczym w Małkini Górnej nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 25.10.2017 r. – do godz. 12:00.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto lub wniesienie wpłaty w kasie Urzędu. Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym w przypadku osób fizycznych, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentowania podmiotu w przypadku osób prawnych, promesą MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w przypadku uczestnictwa cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Małkinia Górna może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę brutto, którą należy wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 w związku z art. 29 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług ul. Przedszkolna 1 pok. nr 14 (tel. 29 6442988) od poniedziałku do piątku (8°° - 16°°).

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna przy ul. Przedszkolnej 1, a także zamieszczono na stronach internetowych www.malkiniagorna.pl oraz w BIP bip.malkiniagorna.pl.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych powodów.Dodano: 27-09-2017 13:24


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u