Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:ZAWIADOMIENIE O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCHYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Małkinia Górna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017,poz.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby uczynili to niezwłocznie, a zarazem proszę o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 pok. Nr 10 osobiście, listownie lub do sołtysów w terminie do dnia 30 września 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz.1289)

  • art.5 ust.1 pkt 2,3a i 3b nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • art. 6 ust.1 zobowiązuje właściciela do udokumentowania, w formie umowy o korzystaniu z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 15 października 2017 roku

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto pouczam, iż zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.5 ust. 1 ustawy, podlega karze grzywny na zasadach według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ - pdfDodano: 19-09-2017 11:41


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u