Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Sesja absolutoryjna – sprawozdanie z realizacji budżetu w 2016 roku

W dniu 05 czerwca 2017 r. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy, uczestniczyło w niej 14 radnych.

Z porządku obrad wycofano projekty następujących uchwał:

- w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Małkinia Górna oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
- w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego na terenie Gminy Małkinia Górna,
- zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna.

Po przyjęciu porządku obrad sesji, radni rozpatrzyli raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Małkinia Górna za lata 2015 – 2016.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 9 za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. wniosku Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Głosowało 14 radnych.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok została podjęta jednogłośnie – 14 głosami.

Niezbędne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016 - 2027 oraz w budżecie gminy na 2017 rok radni podjęli jednogłośnie.

Następnie radni 12 głosami „za” podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty za zajęcia pasa drogowego. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejną jednogłośnie podjętą uchwałą była uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Głosowało 14 radnych.

Następnie radni jednogłośnie podjęli 4 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Orło, Błędnica, Prostyń i Kiełczew.

Ostatnią podjętą uchwałą była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych.


Dodano: 14-07-2017 15:12


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u