Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAŁKINI GÓRNEJ INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

O stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Regulamin i wnioski o przyznanie ww. stypendium dostępne będą w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015

Termin składania wniosków:

– uczniowie – 1 - 15 września 2014 r.
– słuchacze kolegiów – 1 - 15 października 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Kwota uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium:

456 zł netto na 1 członka rodziny.

Wymagane dokumenty (za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), które należy dołączyć do wniosku:

1) zaświadczenie o zarobkach netto z zakładu pracy lub oświadczenie;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) lub oświadczenie;

3) zaświadczenia (decyzje) z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach lub oświadczenie;

4) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) lub oświadczenie;

5) odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego lub oświadczenie;

6) dokumenty potwierdzające o wysokości otrzymywanych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub oświadczenie;

7) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gruntów rolnych położonych poza Gminą Małkinia Górna;

8) zaświadczenie (decyzję) lub oświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego;

9) jeżeli uczeń/słuchacz otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, decyzję przyznającą stypendium lub oświadczenie;

10) dochody z innych tytułów np.: praca dorywcza, pomoc rzeczowa lub finansowa rodziny, oświadczenie o otrzymywaniu lub nie alimentów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w przypadku braku wyroku sądowego o przyznaniu alimentów).

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zbieranie imiennych faktur VAT i rachunków.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacjeudzielane będą w szkołach oraz w Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej ul. Nurska 144, pokój nr 23, oraz pod numerem telefonu (029) 644 87 97 – Anna Konferowicz, adres e-mail: anna@malkiniagorna.pl lub zoszipo@malkiniagorna.pl

 Danuta Włodarczyk
Dyrektor ZOSZIPO Dodano: 25-08-2014 18:44


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u